การป้องกันและกำจัดมด        

   ขั้นตอนวิธีการกำจัดมดและแมลงสาบ

  1. ก่อนจะเริ่มทำบริการต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยละเอียดเพื่อตรวจดูสภาพของปัญหาได้แก่ร่องรอยหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการทำบริการ
  2. สเปรย์เคมีน้ำทั้งภายนอกและภายในบริเวณรอบๆอาคารโดยเน้นตามแหล่งหลบซ่อนตามท่อระบายน้ำ แหล่งที่มีความชื้น มุมอับ แหล่งที่มีอาหารหรือบริเวณที่สำรวจพบปัญหา
  3. ใช้เหยื่อกำจัดมดหรือเคมีชนิดผงในบริเวณที่ไม่สามารถสเปรย์เคมีชนิดน้ำได้
  4. ต้องติตตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งทำบริการอย่างสม่ำเสมอ
  5. ให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสถานที่ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยที่จะทำให้เกิดการแพร่พันธ์ เช่น แหล่งน้ำแหล่งอาหาร  แหล่งหลบซ่อนตัว พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเข้าทำบริการเพื่อให้การสเปรย์เคมี น้ำทำได้โดยละเอียดและทั่วถึง

Engine by shopup.com