ระบบการจัดการปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. บริการจัดการและควบคุมปลวกสำหรับอาคารระหว่างก่อสร้าง

1.1 ศึกษารายละเอียดของแบบแปลนอาคารก่อนเริ่มวางแผนงานบริการ เช่น แปลนคาน กำแพงสองชั้น เสาโพรง

Engine by shopup.com